പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015

തൃശൂര്‍ കോര്‍പറേഷനിലെ ബൂത്ത്‌ തലത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ച ഫോട്ടോ പതിച്ച കരട്  വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ വിശദവിവരങ്ങള്‍
 
SlNo   Name of Ward
1         PUNKUNNAM :-List1 , List2  ,List3
2         KUTTANKULANGARA:- List1 ,List2 ,List3
3         PATTURAIKAL :- List1 ,List2 ,List3,List4
4         VIYYUR : - List1 , List2 ,List3 , List4
5         PERINGAVU :- List1 , List2 , List3
6         RAMAVARMAPURAM :- List1,List2,List3,List4
7         KUTTUMUKKU :- List1 ,List2,List3
8         VILLADAM :- List1,List2,List3
9         CHEROOR:- List1,List2,List3,List4
10        MUKKATTUKARA :-List1,List2,List3
11        GANDHI NAGAR:-List1,List2,List3
12        CHEMBUKKAVU :- List1,List2,List3,List4
13        KIZHAKUMPATTUKARA:- List1,List2,List3,List4
14        PARAVATTANI:-List1,List2,List3,List4
15        OLLUKARA:-List1,List2,List3
16        NETTISSERI:-List1,List2,List3,List4
17        MULLAKKARA :-List1,List2,List3,List4
18        MANNUTHY:-List1,List2,List3,List4
19        KRISHNAPURAM:-List1,List2,List3
20        KALATHODU:-List1,List2,List3,List4
21        NADATHARA:-List1,List2,List3,List4
22        CHELAKOTTUKARA :-List1,List2,List3,List4
23        MISSION QUARTERS:-List1,List2,List3
24        VALARKAVU:-List1,List2,List3,List4,List5
25        KURIYACHIRA:-List1,List2,List3,List4,List5
26        ANCHERI:-List1,List2,List3,List4,List5
27        KUTTANELLUR :-List1,List2,List3,List4
28        PADAVARADU :-List1,List2,List3,List4
29        EDAKUNNI :-List1,List2,List3,List4,List5
30        THAIKATTUSSERY :-List1,List2,List3,List4,List5
31        OLLUR :-List1,List2,List3,List4
32        CHIYYARAM SOUTH :-List1,List2,List3,List4
33        CHIYYARAM NORTH:-List1,List2,List3,List4
34        KANNAMKULANGARA :-List1,List2,List3
35        PALLIKULAM :-List1,List2,List3,List4
36        THEKKINKADU :-List1,List2,List3,List4
37        KOTTAPPURAM :-List1,List2,List3
38        POOTHOLE :-List1,List2,List3,List4
39        KOKKALA :-List1,List2,List3,List4
40        VADUKKARA :-List1,List2,List3,List4
41        KOORKANCHERY :-List1,List2,List3,List4
42        KANIMANGALAM :-List1,List2,List3,List4
43        PANAMUKKU  :-List1,List2,List3,List4
44        NEDUPUZHA:- List1,List2,List3,List4
45        KARIATTUKARA :- List1,List2,List3,List4
46        CHETTUPUZHA :- List1,List2,List3,List4
47        PULLAZHI :- List1,List2,List3
48        OLARI :- List1,List2,List3,List4
49        ELTHURUTH :- List1,List2,List3
50        LALOOR :- List1,List2,List3
51        ARANATTUKARA :- List1,List2,List3
52        KANATTUKARA :- List1,List2,List3
53        AYYANTHOLE :- List1,List2,List3
54        CIVIL STATION :- List1,List2,List3,List4
55        PUTHURKARA:- List1,List2,List3