മേയര്‍

രാജന്‍ ജെ പല്ലന്‍
മേയര്‍
ജോസ് വില്ല
കുണ്ടുവാറ
തൃശ്ശൂര്‍
ചെമ്പൂക്കാവ്
ഫോണ്‍:    0487-2422020
                0487-2422070
                0487-2422420
                0487-2423375 

                9447024233